Drets d’imatge

El pare/mare/tutor legal del nen/a inscrit autoritza a registrar les dades de caràcter personal que figuren al document, d’acord amb la Llei 15/1999 de Protecció de dades, i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) i podrà accedir, rectificar i cancel·lar aquesta informació mitjançant escrit dirigit al Club. Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l’article 18.1 de la Constitució, per Llei orgànica 1/1982 sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, el Club Hoquei Olot sol·licita el seu consentiment per a la publicació de la imatge dels jugadors/es. El Club Hoquei Olot per a la promoció de les seves activitats, disposa de pàgina web, twitter i facebook, on es fa difusió pública , i s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, nens, nenes, nois i noies, prenent part en les esmentades activitats. El sotasignant com a pare/mare/tutor legal del nen/a inscrit, dona el seu consentiment i autoritza de forma gratuita, que la imatge i/o gravacions del seu fill/a puguin aparèixer en fotografies i/o gravacions corresponents a les activitats realitzades per el Club Hoquei Olot i recollides a blocs, web i/o www.hoqueiolot.com / twitter: @hoqueiolot, instagram @hoqueiolot www.facebook.com/cphoqueiolot.